Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego
Reklama
Reklama

Regulamin zarejestrowanych użytkowników Gryfinska.pl

§ 1

 • Regulamin - niniejszy „Regulamin użytkownika Gryfinska.pl", stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Pro Media Kamil Miler z siedzibą w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 12/6, 74-101 Gryfino, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej dnia 14 grudnia 2006 r., posiadający NIP 7722404101, REGON 320289398,
 • Serwis - Serwis w domenie internetowej gryfinska.pl wraz z serwisami w poddomenach - w szczególności strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne oraz pliki cyfrowe zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent;
 • Konto Użytkownika - funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych w ramach serwisu;
 • Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu;
 • Prenumerata Gryfinska.pl - płatna usługa świadczona przez Pro Media Kamil Miler drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) polegająca na udostępnianiu treści płatnej rozpowszechnianych w Serwisie;
 • Okres Prenumeraty – okres, przez jaki będzie świadczona usługa Prenumeraty Gryfinska.pl;
 • Prenumerata Autoodnawialna - forma usługi Prenumeraty Cyfrowej Gryfinska.pl świadczona przez kolejne automatycznie odnawiane Okresy Prenumeraty. Usługa Prenumeraty Autoodnawialnej jest świadczona wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy wybrali sposób płatności kartą płatniczą, w systemie.

§ 2

 1. Konto udostępniane jest przez Pro Media Kamil Miler nieodpłatnie.
 2. Użytkownikiem Konta może zostać osoba, która ukończyła 16 lat. Osoba, która nie ukończyła 16. lat może zostać Użytkownikiem Konta za zgodą swoich rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna prawnego.
 3. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej będący identyfikatorem Konta, podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 4. Konto jest niezbędne m.in. do dodawania komentarzy do opublikowanych w Serwisie artykułów.
 5. Konto jest niezbędne do wykupienia Prenumeraty.

§ 3

 1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z założeniem Konta jest Pro Media Kamil Miler z siedzibą w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 12/6, 74-101 Gryfino, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej dnia 14 grudnia 2006 r., posiadający NIP 7722404101, REGON 320289398,
  Podane dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu założenia i obsługi Konta (w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia założenia Konta do dnia jego likwidacji lub żądania usunięcia danych);
 2. Podane dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, w celach marketingowych (w tym profilowania) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 3. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Każdemu przysługuje także prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest potrzebne dla założenia i obsługi Konta.
 6. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Pro Media Kamil Miler.

§ 4

 1. Umowa o korzystanie z Konta zawarta jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania przyczyny.
 2. Pro Media Kamil Miler może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym wyłącznie z następujących przyczyn:
  1. w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestania świadczenia przez Pro Media Kamil Miler usługi polegającej na udostępnianiu Konta wobec wszystkich Użytkowników,
  2. w przypadku, gdy Użytkownik nie zalogował się do Konta przez okres wynoszący co najmniej 12 miesięcy.
 3. Mepress Sp. zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta nadawcom wiadomości, domen i adresów IP w razie wykorzystywania Konta lub korzystania z innych usług, z naruszeniem przepisów prawa.

§ 5

 1. Za pomocą Serwisu Pro Media Kamil Miler świadczy usługę Prenumeraty, co nie jest obowiązkowe dla posiadacza konta.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług oraz treści dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Pro Media Kamil Miler przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.

§ 6

 1. W ramach usługi Prenumeraty Cyfrowej Gryfinska.pl Użytkownik otrzymuje dostęp do treści rozpowszechnianych w Serwisie na Okres Prenumeraty, a w razie wyboru Prenumeraty Autoodnawialnej - na kolejno następujące po sobie Okresy Prenumeraty.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Prenumeraty Cyfrowej Gryfinska.pl za pomocą maksymalnie 2 (dwóch) różnych urządzeń z dostępem do Internetu.
 3. Dostępność Prenumeraty Cyfrowej Gryfinska.pl jest nieograniczona terytorialnie.
 4. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Gryfinska.pl jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy posiadają Konto, zaakceptują Regulamin, zakupią Prenumeratę oraz dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe.

§ 7

 1. Aby zakupić dostęp do Prenumeraty Cyfrowej Gryfinska.pl, należy złożyć w Serwisie zamówienie oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu powinien mieć ukończone 16 lat.
 2. Użytkownik, który zakupił Pakiet, wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w systemie Przelewy24.pl lub dotpay.pl. Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa zakupu Pakietu wygasa.
 3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z autoodnowienia:
  1. poprzez rezygnację z autoodnowienia na swoim Koncie, nie później, niż 48 h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty;

§ 8

 1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres: Pro Media Kamil Miler, z siedzibą w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 12/6, 74-101 Gryfino.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania.

§ 9

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z korzystaniem z treści rozpowszechnianych w Serwisie, jest Pro Media Kamil Miler z siedzibą w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 12/6, 74-101 Gryfino, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej dnia 14 grudnia 2006 r., posiadający NIP 7722404101, REGON 320289398,
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i umożliwienia dostępu do usługi Prenumeraty Cyfrowej Gryfinska.pl, przedstawienia oferty prenumeraty, historii zakupowej obejmującej Prenumeratę Cyfrową Gryfinska.pl, w tym promocji, aktywności w Serwisie, takiej jak odwiedzane strony i czas na nich spędzony, rodzaju urządzenia/urządzeń. Dane mogą być także gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii instalowanych w urządzeniach końcowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, realizacji celów analitycznych i statystycznych, realizacji celów marketingowych polegających na wyświetlaniu reklam standardowych, dopasowaniu treści redakcyjnych, w celach marketingowych obejmujących profilowanie i marketing bezpośredni.
 4. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Logowanie