Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego

Wkrótce sesja Rady Miasta

Radni, prawie do samych świąt będą zapracowani. 19 grudnia o godzinie 10.00 odbędzie się sesja Rady Miasta, na której będą podejmowane wyjątkowo ważne dla naszego regionu decyzje.

Reklama
Oto porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

 

I.             Sprawy regulaminowe

II.            Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III.          Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV.          Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2014 – DRUK Nr 1/XL

V.           Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2014 rok – DRUK Nr 2/XL

VI.          Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do partnerskiego programu „Szczecin przyjazny rodzinie” – DRUK Nr 3/XL

VII.         Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Gryfino na lata 2014-2016” – DRUK Nr 4/XL

VIII.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok – DRUK Nr 5/XL

IX.          Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na lat 30 nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, w trybie bezprzetargowym – DRUK Nr 6/XL

X.            Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego na okres 20 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Sportowej 3, oznaczonej nr działki 3/4 w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino – DRUK Nr 7/XL

XI.          Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2012 -2015 z perspektywą do roku 2019”– DRUK Nr 8/XL

XII.         Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki – DRUK Nr 9/XL

XIII.        Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 3 miasta Gryfino – Gryfino Nabrzeże – DRUK Nr 10/XL

XIV.       Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego – DRUK Nr 11/XL

XV.         Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gryfino wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 12/XL

XVI.       Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu na dofinansowaniu zakupu zestawu ratownictwa technicznego – DRUK Nr 13/XL

Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie