Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego
Reklama
Reklama

W konsekwencji budżetu plan naprawczy?

Eugeniusz Robak, Janina Nikitińska i Eugeniusz Kuduk
Eugeniusz Robak, Janina Nikitińska i Eugeniusz Kuduk

Trwają analizy dotyczące skutków uchwalenia tak mocno zmienionego budżetu Gryfina na rok 2014. Mówi się o konieczności wprowadzenia planu naprawczego

Przypominamy, że radni znaleźli w projekcie burmistrza ponad 5 milionów złotych oszczędności. Wszystkie pieniądze mają pójść na spłatę długów. Jest jedno ale - gmina przekracza wówczas dopuszczalny limit. Od tego roku obowiązują nowe przepisy ustawy i finansach publicznych. Zgodnie z art. 243 każda z gmina może spłacić tyle swoich zobowiązań, ile wynika z wyliczenia wzoru, przy uwzględnieniu danych z lat ubiegłych.
Co się dzieje, gdy limit jest przekroczony określa art. 240:
Art. 240a.
1. W razie braku możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub bu-dżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 242–244, oraz zagrożenia realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kolegium regionalnej izby obrachunkowej wzywa jednostkę samorządu terytorialnego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do regionalnej izby obrachunkowej, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program postępowania naprawczego na okres nieprzekraczający 3 kolejnych lat budżetowych.
3. Program postępowania naprawczego zawiera w szczególności:
1) analizę stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego, w tym określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych;
2) plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania, zmierzających do usunięcia zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, oraz zachowania relacji określonej w art. 242–244;
3) przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych, wraz z określeniem sposobu ich obliczania.
4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić wieloletnią prognozę finansową oraz budżet jednostki, które nie zachowują relacji określo-nej w art. 242–244 w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej, przy czym niezachowanie relacji może dotyczyć jedynie spłat zobowiązań istniejących na dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego.
5. W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:
©Kancelaria Sejmu s. 115/136
2014-01-27
1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;
2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;
4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;
5) nie może tworzyć funduszu sołeckiego;
6) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.
6. Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przyjęty program postępowania naprawczego, do dnia zakończenia postępowania naprawczego wysokość wydatków:
1) na diety radnych,
2) na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego
– nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego rok, w którym została podjęta uchwała w sprawie programu postępowania naprawczego.
7. Program postępowania naprawczego może zawierać inne ograniczenia niż określone w ust. 5 i 6.
8. W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby ob-rachunkowej do tego programu budżet jednostki ustala regionalna izba obra-chunkowa. Budżet może być ustalony bez zachowania relacji określonej
Więcej o skutkach uchwalenia budżetu w takim kształcie - w następnym numerze Gazety Gryfińskiej. Przedstawione będą stanowiska wszystkich opcji władzy oraz RIO.

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie