Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego

Skarga na dyrektora OSiR. Czy radni przegłosują taką uchwałę?

Podczas czwartkowej sesji Rady MIejskiej w Gryfinie głosowany będzie projekt uchwały uznającej dwie skargi na dyrektora OSiR za zasadne. Złożył je jeden z mieszkańców, a sprawa dotyczy targowiska miejskiego. Poniżej treść uzasadnienia uchwały.

Reklama

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skarg na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na terenie targowiska miejskiego oraz w zakresie braku nowego regulaminu targowiska.

 

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2021 r. do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęły dwie skargi złożone przez Pana ...)* na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, który sprawuje nadzór nad Targowiskiem Miejskim w Gryfinie. Przedmiotem jednej z nich jest niepodjęcie działań przeciwko osobom prowadzącym działalność handlową na targowisku, które bez pozwolenia zajmują teren nieobjęty dzierżawą, tj. część ciągów pieszych przyległych do zajmowanego przez nich stoiska handlowego. Skarżący wskazuje, iż pomimo składanych w tej sprawie zawiadomień, nie zostały podjęte skuteczne czynności prowadzące do zlikwidowania handlu poza wyznaczonymi, dzierżawionymi terenami.

Przedmiotem drugiej skargi jest brak nowego regulaminu targowiska, który regulowałby wszelkie sporne kwestie, bowiem jak wskazuje Skarżący, brak nowego regulaminu zezwala na nieprawidłowe wykorzystywanie terenów nieobjętych umową dzierżawy bez ponoszenia pełnych konsekwencji finansowych i karnych.

Na posiedzeniach w dniach 2 listopada oraz 26 listopada 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się ze skargami oraz z udzieloną pisemnie odpowiedzią Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Komisja zwróciła uwagę na fakt, iż sprawa podnoszona przez Skarżącego jest znana radnym, ponieważ przedmiotem jednego z ostatnich jej posiedzeń była skarga wniesiona przez Skarżącego, w dużej mierze tożsama z aktualnie wniesioną, dotycząca również kwestii braku należytego nadzoru dyrektora OSiR nad targowiskiem miejskim i niepodejmowania wobec dzierżawców stoisk handlowych określonych i oczekiwanych przez Skarżącego działań, która to została uznana przez Radę Miejską w Gryfinie za uzasadnioną. Komisja podtrzymuje argumenty przemawiające za uznaniem tej skargi za uzasadnioną, wyrażone w podjętej uchwale nr XLI/325/21 z dnia 30 września 2021 r. Rada Miejska tamże wskazała także potrzebę przygotowania projektu nowego regulaminu targowiska, który skonkretyzowałby prawa i obowiązki handlujących. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego został wniesiony do porządku obrad grudniowej sesji i następnie w trakcie obrad wycofany przez Burmistrza z uwagi na liczne uwagi zgłoszone w toku prac nad projektem uchwały do treści proponowanego regulaminu, co tym bardziej wskazuje na pilną potrzebę dokonania zmian w zakresie wprowadzenia nowych uregulowań.

Po przeanalizowaniu powyższych argumentów i po zapoznaniu się z pisemnym wyjaśnieniem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 15 listopada 2021 r., Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła decyzję o uznaniu skargi dotyczącej niepodjęcia działań porządkowych na terenie targowiska miejskiego oraz skargi dotyczącej braku nowego regulaminu targowiska za uzasadnione i z taką propozycją rozstrzygnięcia wystąpiła do Rady Miejskiej w Gryfinie.

Wobec powyższego Rada Miejska w Gryfinie podzielając przedstawione przez komisję stanowisko, uznaje skargę wniesioną w dniu 28 września 2021 r. na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na terenie targowiska miejskiego oraz skargę wniesioną w dniu 28 września 2021 r. na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku nowego regulaminu targowiska miejskiego za uzasadnioną.

Reklama

Komentarze (1)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji
  1. Miki

    Miki

    (30 komentarzy) 0 3

    Targowisko rozpada się tak jak te budy.ruina. co z tymi planami budowy targowiska przy stadionie?

    Odpowiedz Zgłoś

Logowanie