Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego
Reklama
Reklama

Przeczyść swój komin, bo sadza zabija [GALERIA]

Referat Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie i Straż Miejska w Gryfinie prowadzą działania edukacyjne w ramach społecznej akcji „Sadza Płonie. Czad zabija. Żyj!”

Celem prowadzonych działań jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Podczas działań przypominane są także obowiązujące przepisy prawa:


1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazujące w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
- od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
- od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
- od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co najmniej raz na 6 miesięcy;
- z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika
z warunków użytkowych;

2. Ustawa Prawo budowlane określająca, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany, co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia - Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

 

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie