Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego

Podwyższyli wynagrodzenie dla starosty Konarskiego

Wojciech Konarski
Wojciech KonarskiAutor: Kamil Miler

Przełom roku to znaczące podwyżki dla osób na stanowiskach kierowniczych w jednostkach samorządowych. Maksymalną podwyżkę do ponad 19 tys. zł brutto miesięcznie otrzymał burmistrz Mieszkowic, Andrzej Salwa. Tyle samo zarabia również burmistrz Starego Czarnowa, Marzena Grzywińska. Pod koniec roku maksymalną pulę przyznano również staroście powiatu gryfińskiego Wojciechowi Konarskiemu. Poniżej treść uchwały z ostatniej sesji rady powiatu. Więcej o nowych zarobkach samorządowych w najbliższym wydaniu Gazety Gryfińskiej.

Reklama

Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego w następującej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze - 10 430,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych),
  2. dodatek funkcyjny - 3 350,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych),
  3. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynikającej z ustawy o pracownikach samorządowych.
  4. dodatek specjalny w wysokości wynikającej z rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

§ 2. Wynagrodzenie w wysokości ustalonej w § 1 przysługuje Staroście Gryfińskiemu od 1 sierpnia 2021 r.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/5/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

FRAGMENTY UZASADNIENIA UCHWAŁY

Zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920; zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) do kompetencji Rady Powiatu należy ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

Na podstawie art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [...] minimalne wynagrodzenie miesięczne Starosty od 1 sierpnia 2021 r. nie może być niższe od kwoty 14.435,20 zł brutto (tj. 10.278,08 zł netto), a maksymalne nie może przekroczyć kwoty 20.041,50 zł brutto (tj. 14.232,37 zł netto).

[...]

Pan Wojciech Konarski - Starosta Gryfiński jest samorządowcem z blisko 30-letnim doświadczeniem. Ukończył studia wyższe na kierunku inżynieria środowiska na Politechnice Poznańskiej i studia podyplomowe MBA oraz m.in. kurs z obronności w Akademii Obrony Narodowej. Od 1992 r. nieprzerwanie pracował na rzecz samorządu gminnego m.in. jako burmistrz Chojny i Mieszkowic, a od 2006 r., jako Starosta, na rzecz samorządu powiatowego. Dotychczasowe wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego ustalone uchwałą Nr II/5/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego wynosiło łącznie 10.620,00 zł brutto miesięcznie (7.201,91 zł netto - średnia z uwzględnieniem zmiany progu podatkowego)

 

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie