Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego

Burmistrz wysyła umowę, dyrektor przekłada spotkanie

Kiedy uczniowie liceum wejdą w ramach zajęć szkolnych do nowej hali sportowej w Gryfinie? Mogliby choćby i zaraz, ale wcześniej powiatowa szkoła musi podpisać umowę z Gminą Gryfino

Reklama

Burmistrz Mieczysław Sawaryn poinformował nas dzisiaj, że przesłał projekt umowy do Sławomira Głuszaka - dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego.

- Do podpisania miało dojść w czwartek o godz. 9.00. Uczniowie praktycznie od razu mogliby korzystać z hali. Koszty związane z jej użytkowaniem przez szkołę pokryte byłyby symboliczną złotówką. Ale dyrektor dzisiaj poinformował mnie, iż odwołuje to spotkanie i wstrzymuje się z podpisaniem umowy, ponieważ wcześniej musi uzyskać opinię prawną – przekazuje nam M. Sawaryn.

 

O tej sprawie szerzej piszemy w aktualnym wydaniu Gazety Gryfińskiej. Również w odniesieniu do załącznika do umowy na rządowe dofinansowanie budowy hali sportowej, który w ocenie niektórych mediów i Powiatu Gryfińskiego, sugeruje, że szkoła powinna korzystać z obiektu za darmo. Inną opinię przedstawia jednak Gmina Gryfino.

 

---

 

AKTUALIZACJA, GODZ. 18.08

Władze Gminy przesłały nam projekt umowy wynajmu hali pomiędzy Gminą Gryfiną, a Powiatem Gryfińskim / I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Omiecztńskiego.

 

U M O W A  NAJMU

 

Gminą Gryfino z siedzibą przy ul. 1go Maja 16, 74-100 Gryfino, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna, zwaną dalej „Wynajmującym”,

 

Powiatem Gryfińskim – I Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra  Omieczyńskiego z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, zwanym dalej „Najemcą”, reprezentowanym przez:

 1. …………………………………………………………………….
 2. ……………………………………………………………………

 

Zważywszy, że:

1. Wynajmujący jest właścicielem nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie, zabudowanej kilkoma budynkami, w tym halą sportową.

2. Wynajmujący jest jednostką samorządu terytorialnego do którego zadań własnych należy m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy Gryfino w zakresie kultury fizycznej i edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej,

3. Najemca jest publiczną, powiatową jednostką oświatową, prowadzącą działalność oświatową w budynku przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie i pismem z dnia 30.9.2020 r. zwrócił się do Wynajmującego o udostępnienie hali sportowej uczniom Najemcy, za odpłatnością, dla potrzeb prowadzonych zajęć sportowych,

4. Najemca i Wynajmujący prowadzą rozmowy w zakresie warunków docelowego
i stałego udostępnienia Najemcy hali sportowej od 1 stycznia 2021 r. dla prowadzonych zajęć sportowych, przy czym Najemca z uwagi na zmianę organu prowadzącego, która nastąpiła 1.9.2020 r., dysponuje ograniczonymi środkami pieniężnymi w okresie do końca roku 2020, które mógłby przeznaczyć na opłacenie godzin korzystania z hali sportowej.

5. Z uwagi na stan epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV2
i wynikających z tego ograniczeń oraz zakazów, koniecznym jest przestrzeganie zasad dystansu społecznego w trakcie prowadzonych zajęć sportowych,

6. Wynajmujący pokryje koszty funkcjonowania obiektu w roku 2020, łącznie z kosztami wynikającymi z organizacji zajęć sportowych przez Najemcę, natomiast docelowo od 1 stycznia 2021 r. oczekuje pokrycia przez Najemcę tych kosztów, co zostanie określone w docelowej umowie. Wynajmujący pobierać będzie opłaty jedynie na rzecz pokrycia części kosztów funkcjonowania obiektu.

 

1

 1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem halę sportową, wybudowaną na części działki nr 258, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino przy Niepodległości 16 w Gryfinie, wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych (cele sportowe ) w dni powszednie, w godzinach określonych w harmonogramie zajęć stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Przedmiot najmu został zaznaczony na załączonej mapie kolorem czerwonym (załącznik nr 1)
 2. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany przez Najemcę przez okres maksymalnie 23 godzin lekcyjnych (po 45 minut) w każdym tygodniu. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany w te dni, które są dniami prowadzenia zajęć szkolnych zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Najemca jest świadomy, że bez zgody Wynajmującego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności kategorycznie nie może zmieniać funkcji sportowej przedmiotu najmu. W przypadku gdyby na skutek naruszenie tego zakazu Wynajmujący zobowiązany będzie do zwrotu dofinansowania uzyskanego na budowę przedmiotu najmu wraz z odsetkami, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Najemcy pokrycia powstałej z tego powodu szkody.
 4. Najemca jest świadomy, że poza godzinami i dniami, w których Najemca uprawniony jest do korzystania z przedmiotu najmu (załącznik nr 2), będzie on w wyłącznej dyspozycji Wynajmującego.
 5. Korzystanie przez Najemcę z przedmiotu najmu poza godzinami i dniami, o których mowa w załączniku nr 2 możliwe jest po uzgodnieniu z Wynajmującym, w miarę dostępności przedmiotu najmu i zgodnie z aktualnym cennikiem korzystania z przedmiotu najmu.
 • 2
 1. Umowa najmu zawarta zostaje na okres od dnia    .2020 r. do dnia  31.12.2020 r.
 2. Protokolarne, pierwsze wydanie przedmiotu najmu nastąpi w dniu zawarcia niniejszej umowy. Każdorazowy zwrot przedmiotu najmu i wydanie przedmiotu najmu w dni powszednie, nie wymaga sporządzania protokołu.
 3. Po zakończeniu okresu najmu strony wyrażają wolę kontynuacji umowy najmu, przy czym kwota czynszu zostanie podwyższona w celu za chowania poziomu odpowiedniej partycypacji Najemcy w kosztach utrzymania hali sportowej stosownie do ilości czasu korzystania przez Najemcę z przedmiotu najmu.
 4. Najpóźniej do dnia 30.11.2020 r. Wynajmujący przedstawi Najemcy propozycję stawki czynszu na rok 2021 r.
 5. Najemca zobowiązuje się podjąć działania w celu zabezpieczenia, w swoim planie finansowym, środków pieniężnych na rok 2021 r. pozwalających jemu na opłacanie czynszu najmu według stawki uwzględniającej odpowiednią partycypacji Najemcy w kosztach utrzymania hali sportowej stosownie do ilości czasu korzystania przez Najemcę z przedmiotu najmu.
 • 3
 1. Z tytułu najmu Najemca zobowiązany jest do uiszczania czynszu w wysokości 1 zł netto za każdą godzinę lekcyjną korzystania z hali sportowej, przy czym czynsz najmu jest należny niezależnie od tego czy Najemca będzie faktycznie korzystać z przedmiotu. Do czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT w oparciu o odrębne przepisy. Najemca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu.
 2. Czynsz najmu będzie stanowić iloczyn stawki 1 zł oraz planowej ilości godzin lekcyjnych korzystania z przedmiotu najmu w danym miesiącu kalendarzowym powiększony o należny podatek VAT. Czynsz najmu płatny jest miesięcznie z góry na rachunek bankowy Nr 61 1240 3855 1111 0010 1241 6308 w BankuPekao S.A. Oddział w Gryfinie, w terminie do dnia 25 dnia każdego miesiąca. 
 3. Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wynajmującego. Najemca wyraża zgodę, aby Wynajmujący zaliczał wpłaty czynszu dokonane po terminie, o którym mowa w pkt. 2, w pierwszej kolejności na zaległe opłaty z tytułu czynszu najmu i odsetek, ustalonych w ustawowej wysokości.
 4. W razie zwłoki w zapłacie czynszu Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu odsetki ustawowe.
 5. W przypadku zawieszenia potrzeby wykorzystania hali na potrzeby Najemcy z powodu epidemii, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Wynajmującego. W takim przypadku czynsz najmu będzie należny tylko za okres do chwili otrzymania zawiadomienia o potrzebie zawieszenia korzystania z hali sportowej.

 

 • 4
 1. Strony zobowiązują się współdziałać w dostępie i współkorzystaniu z przedmiotu najmu na zasadach partnerskich, z poszanowaniem praw i potrzeb drugiej strony.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość korzystania z przedmiotu najmu również
  w dniach i godzinach, określonych w §1 ust. 1 (załączniku nr 2) na potrzeby własnych wydarzeń lub innych podmiotów. O potrzebie skorzystania z przedmiotu najmu przez Wynajmującego, Najemca zostanie poinformowany co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku za każdy dzień powszedni korzystania z przedmiotu najmu przez Wynajmującego, czynsz najmu będzie obniżony o 1 zł netto za każdą niewykorzystaną przez Najemcę godzinę lekcyjną.
 3. W ramach czynszu najmu wliczone są wszystkie opłaty eksploatacyjne i media związane z korzystaniem z hali sportowej oraz usługi sprzątania.

 

 •   5
 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo kontroli, czy przedmiot najmu jest używany
  w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu oraz postanowieniom niniejszej umowy najmu.
 2. Najemca bierze pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody, zniszczony           sprzęt lub urządzenia hali sportowej powstałe podczas korzystania z przedmiotu najmu,         w okresie o którym mowa w §1 ust. 1 (załączniku nr 2)
 3. Najemca zobowiązuje się:
 • Korzystać z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszą umową,
 • niezwłocznie zgłaszać Wynajmującemu – wyznaczonemu zarządcy obiektu – wszelkie ujawnione wady i usterki w przedmiocie najmu
 • nie prowadzić w przedmiocie najmu żadnych remontów lub napraw bez uprzedniej zgody Wynajmującego.
 1. Najemca dołoży wszelkich starań, aby oddany mu obiekt nie uległ zniszczeniu w trakcie
  prowadzonych zajęć sportowych.
 2. Najemca zobowiązany jest do użytkowania obiektu zgodnie ze wszystkimi warunkami gwarancji udzielonymi przez wykonawcę obiektu i rękojmi oraz instrukcjami i regulaminem obiektu przedstawionym przez wynajmującego - zarządcę obiektu.
 3. Każdorazowo po zakończeniu w dniu powszednim korzystania z obiektu na cele sportowe,  Najemca zobowiązuje się zwolnić przedmiot najmu i przekazać go przedstawicielowi Wynajmującemu. W przypadku zwłoki w przekazaniu przedmiotu najmu, Wynajmujący  będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 150 zł za każdą godzinę lekcyjną zwłoki.
 4. Wynajmujący będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna.

 

 • 6
 1. Umowa może być rozwiązana przez Wynajmującego bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Najemca:
  • używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową i pomimo upomnienia
   nie przestanie używać go w taki sposób,
  • używa przedmiotu najmu niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • odda przedmiot najmu lub jego część do używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego bądź obciąży przedmiot najmu innym prawem osoby trzeciej,
  • nie przestrzega obowiązków wskazanych w § 5 umowy,
  • wykorzystuje przedmiot umowy z naruszeniem funkcji sportowej obiektu,
 2. Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieuzyskania przez Wynajmującego zgody Ministra Sportu na zawarcie niniejszej umowy, w celi zachowania trwałości zadania inwestycyjnego w ramach którego Wynajmujący wybudował przedmiot najmu.

 

 • 7
 1. Strony postanawiają, że wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane
  w  formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem jej nieważności.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd.
 4. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egz. dla każdej ze stron.
Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie